About Us

About Us Photo

ธีต้าสเตท โฟลทเซนเตอร์ เป็นสปาแบบพิเศษที่บําบัดด้วยการลอยตัว ซึ่งเราได้ดีไซน์ห้องเหมาะแก่การพักผ่อนไว้ให้คุณ ในขณะเดียวกันคุณยังได้รับถึงความรู้สึกปลดปล่อยทางด้านร่างกายจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อด้วยสิ่งแวดล้อมที่ ที่พิเศษ คุณจะไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูด และไม่เหมือนกับกับประสบการณ์อื่นๆที่มีอยู่บนโลกนี้ ซึ่งเราจะรู้สึกถึงความสงบและ ผ่อนคลายอย่างที่สุด มีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น และประโยชน์ที่ได้รับทางกายภาพด้วยการลอยตัวสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงการผ่อนคลายระดับลึก ซึ่งจะทําให้การเชื่อมต่อของร่างกายและจิตใจเป็นไปด้วยดี น้ําที่อยู่ในแทงค์ของเราจะถูกทําให้สะอาดด้วยอินฟาเรดและกระบวนการกรอง ห้องโฟลทของเรามีอุปกรณ์ EMF เพื่อป้องกันให้คุณแน่ใจจากการเกิดการบาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นได้ในร่างกาย เป้าหมายของเราคือต้องการจัดหาสถานที่สําหรับผู้ที่ต้องการโฟลทเพื่อเป็นที่หลีก
ความวุ่นวายจากภายนอก เป็นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆมากมาย เพื่อให้คุณสุขสบาย และนั่นคือสิ่งที่เรานําเสนอและรวมถึงการกําจัดความเครียดให้หมดสิ้นไปธตี ้าสเตทโฟลทเซ็นเตอร์ สามารถหาทางให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้
teresaroAbout Us