เตรยี มตวั กอ่ นการโฟลท

 • อยา โกนหรอื แวกซข์ นอยา งนอ้ ย 4 ชวั่ โมงกอ่ นการโฟลท เนอื่ งจากน้ําเกลอื จะทําใหค้ ณุ แสบผวิ ได
 • ใชว้ าสลนี หรอื liquid band – aid ทเ ราเตรยี มไวใ้ หท้ าบางๆบนรอยแผลหรอื รอยถลอกบนผวิ คณุ จะ
  ชว่ ยใหล้ ดการแสบได้
 • ไมค่ วรสวมคอนแทคเลนสใ นขณะทโ ฟลท ธตี า้ สเตทมตี ลบั ใสค่ อนแทคเลนสแ ละนํ้ายาลา้ งเตรยี มไว
  ใหค้ ณุ
 • คณุ ตอ้ งอาบนํ้าสระผม ชําระลา้ งรา งกายกอ่ นลงไปในหอ้ งโฟลท แมว้ า คณุ จะอาบนํ้าจากบา้ นมาแลว้
  ก็ตาม เราขอใหล้ กู คา้ ทกุ คนอาบนํ้าทนี่ กี่ อ่ นเขา้ ไปโฟลท หอ้ งสปาของเราทกุ หอ้ งเป็นแบบหอ้ ง
  สว่ นตวั เราไดเ้ ตรยี มผลติ ภณั ฑส์ บู่ แชมพแ ละครมี นวดผม ทเ ป็ นผลติ ภณั ฑอ์ อแกนกิ สจ์ ากธรรมชาติ รวมทงั้ คตั ตอนบตั ผา้ เชด็ ตวั สลบิ เปอร์ และอปุ กรณ์ make up หลงั จากการโฟลท
 • คณุ จะตอ้ งอาบนํ้าทนั ทหี ลงั จากออกมาจากหอ้ งโฟลท เพอื่ ลา้ งเกลอื ปรมิ าณทมี่ ากทงั้ ตวั ผวิ ผมและ ในหอู อก คณุ สามารถสวมหมวกวา่ ยนํ้าในการโฟลทได้ แตอ่ ยา งไรก็ตามประสบการณ์ของคนทโ ฟล ทสว นใหญม่ องวา่ ควรปลอ่ ยผมปกตโ ดยไมใ่ สห่ มวกในขณะทลี่ อยทโ ฟลท เพราะวา เกลอื Epsom Salt ชว่ ยใหผ้ มนุ่มสวย และไมเ่ ป็นอนั ตรายใดๆตอ่ ผมทที่ าสหี รอื ผมแหง้ แตเ่ ราไมแ นะนําใหค้ ณุ โฟลทภายใน 48 ชวั่ โมงหลงั จากทคี่ ณุ เพงิ่ ทําสผี มหรอื ทรตี เมนต์
 • เราไดเ้ตรยี ม Earplug ใหค้ ณุ เพอื่ ป้องกนั นํ้าเขา้ หู และทสี่ าคญั มากคอื คณุ ควรเชด็ หนา้ และใบหขู อง คณุ ใหแ้ หง้ กอ่ นเขา้ ไปในหอ้ งโฟลท เพราะหนา้ ของคณุ ทยี่ งั เปียกนํ้ามคี วามเสย่ งทจี่ ะสมั ผัสนํ้าเกลอื และเขา้ ตาทําใหแ้ สบได เชน่ เดยี วกบั สวม Earplug เพอื่ ไมใ่ หเ้ กลอื ตกคา้ งในบรเ วณรหู
 • เราขอแนะนําใหค้ ณุ ไมค่ วรจะกนิ อาหารมากหรอื ดมื่ เครอื่ งดมื่ ทมี่ คี าฟาอนี ภายใน 2 ชวั โมงกอ่ นการ โฟลท หรอื ถา้ เป็ นไปไดค้ วรจะหลกี เลยี่ งคาเฟอนี ในวนั ทคี่ ณุ จะโฟลทก็จะดมี าก
 • ธตี า้ เสตทยงั ไดเ้ ตรยี มไดรเ์ ป่ าผมใหค้ ณุ ในหอ้ งสปาสว่ นตัว
 • เมอื่ คณุ ตอ้ งการยกเลกิ หรอื เลอ่ นนัด กรณุ าโทรแจง้ ใหเ้ ราทราบกอ่ น 24 ชว่ โมงกอ่ นกําหนดการโฟล
  ทของคณุ

ใ น ร ะ ห วาง ท คี ณุ โ ฟ ล ท

พยายามทําการโฟลทดยไมค่ าดหวงั ใดๆ เปิดรับสงิ่ ทจ่ ะเขา้ มา การลอยตวั จะทําใหจ้ งหวะในชวี ติ ของ คณุ นัน้ ชา้ ลง อยา งไรก็ตาม มนั ไมเ่ สมอไปทจี่ ะงา ยในการเขา้ ถงึ วา อะไรกําลงั เกดิ ขน้ กบั คณุ แตส่ ง่ ทคี่ ณุ ไดร้ บแน่นอนเลยคอื การพักผอ่ น และคณุ จะเขา้ ใจเมอื่ คณุ ออกมาจากหอ้ งโฟลทแลว้ ความรสู กึ สงบผอ่ น คลายนัน้เป็นเชน่ไรถา้มนัคอืการคณุไดน้อนพักโดยไมท่าอะรและไมม่อีะไรเกดิขนึ้ ดงันัน้มนัเป็นโอกาส ใหค้ ณุ ไดท้ าอะไรจรงิ ๆอยา งทคี่ ณุ ควรจะทํา

คณุ ไมต่ อ้ งพยายามทจี่ ะปิดการรับรขู้ องสมอง ผอ่ นคลายและปลอ่ ยไปตามสบายโดยไมต่ อ้ งคดิ มาก ปลอ่ ยความคดิ จติ ใจใหล้ อยผา นมา ปลอ่ ยใหส้ มองมกี ารครนุ่ คดิ เรอ่ งตา งๆทเ่ กดิ ขนึ้ มนั เป็ นสว่ นหนงึ่ ของ การลดความตงึ เครยี ด คณุ จะอยตู่ วั คนเดยี วกบั ตวั คณุ เอง ในทใ่ หมโ่ ดยสน้ เชงิ และเปฉ็นสภาวะทเ ป็ นหนงึ่ เดยี ว เพราะบางทกี่ ารอยคู่ นเดยี ว อาจจะเป็ นรปู แบบทแ ตกตา งจากทคี่ ดิ ไวแ้ ละไมเ่ หมอื นกบั ทเ คยเป็ นมา กอ่ น ปลอ่ ยตวั ปลอ่ ยใจไปกบั มนั สงั เกตดวู า คณุ รสู้ กึ อยา งไรเมอื่ คณุ ไดล้ อยตวั อยบู่ นเตยี งนํ้าแหง่ นี้

เราอยากจะบอกคณุ วา ในขณะทค่ ณุ อยคู่ นเดยี วนัน้ คณุ จะปราศจากการรับรทู้ างแสงและเสยี ง จาก ภายนอกทม่ี ารบกวนคณุ เป็นโอกาสทค่ ณุ จะไดค้ ดิ ทบทวนถงึ เรอ่ งตา งๆทผ่ า นมาในชวี ติ ไมม่ อี ะไรทถี่ กู หรอื ผดิ

ผอ่ นคลาย, สดู หายใจใหเ้ ต็มปอด, ยมิ้ รบั นคี่ อื เวลาของคณุ

แทนทค่ณุจะมวักงัวลอยกู่บัพนื้ทท่ีปี่ิดทบึซงึ่มนัยากกบัการทจี่ะทําใหค้วามรสู้กึลวัพนื้ทปี่ด ทบึ ทบึ หายไปได ใหค้ ดิ ถงึ วา ขณะนคี้ ณุ อยใ นสภาวะทค่ ลา้ ยกบั อยใ นมดลกู เหมอื นกบั ตวั ออ่ นทถี่ กู หอ่ หมุ ไวอ้ ยา งอบอนุ่ และมคี วามสบายอยา งหาทเ ปรยี บมไิ ด คณุ จะลอยตวั ในเกลอื เกอื บ 1 ตนั ที่ ละลายอยใ นน้ํา ซง่ มคี วามหนาแน่นมากกวา ทะเลเดตซี ซง่ คณุ ไมส่ ามารถจมลงไปได้ อกี ทงั้ นํ้านัน้ มี ความลกึ แค่ 10 นวิ้ ของอา งน้ําเทา นัน้ ซง่ อา งอาบนํ้าในโรงแรมทวั่ ไปอาจจะมอี นั ตรายมากกวา นไ้ ด

เกร็ดเล็กๆนอ้ ย

 1. หลงั จากอาบนํ้า คณุ ควรเชด็ หนา้ และหใ หแ้ หง้ หลงั จากนัน้ สวม Earplugs ทเ ราเตรยี มไวใ้ ห
 2. กา้ วลงไปในแทงคแ ละคอ่ ยเอนหลงั นอนลงชา้ ๆ
 3. วางแขนปลอ่ ยกางออก 2 ขา้ ง และควบคมุ ตวั เองเป็นเวลา 20-30 วนิ าที หรอื จนกวา คณุ จะ
  รสู้ กึ วา ตวั คณุ ลอยไดค้ งที่
 4. ปลอ่ ยแขนของคณุ ใหล้ อยอยา งสบาย คณุ จะพบวา คณุ ลอยอยใ นตําแหน่งใดตําแน่งหนงึ่ โดย
  ไมก่ ระแทกชนรอบแทงค์

After Your Float

ทบทวนและถามตวั เองหลงั จากการโฟลท คณุ รสู้ กึ ยงั ไงหลงั จากโฟลท คณุ ควรจะรสู้ กึ ผอ่ นคลาย เบาสบาย ใจเย็นลง พอใจกบั สง่ ทเ่ ป็นอยู่ สงั เกตไดว้ า การรับรปู้ ระสาทสมั ผัสของคณุ ฉลาดเฉยี บแหลมขนึ้ รวมทงั้ ผวิ และผมของคณุ มสี ขุ ภาพทดี่ ขี น้ จากการดดู ซมึ ของแมกนเ ซยี มซลั เฟต คณุ จะรสู กึ ไดว้ า ผวิ นุ่มและเนยี นขนึ้
teresaroเตรยี มตวั กอ่ นการโฟลท